ALGEMENE VERKOOP - EN LEVERINGSVOORWAARDEN VISION MEDICAL COMPANY B.V.


Definities

In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden ("de Voorwaarden") wordt verstaan onder:

Vision
Vision Medical Company B.V., gevestigd te Uden en alle aan haar gelieerde ondernemingen die blijkens hun briefpapier deze voorwaarden van toepassing hebbenverklaard;
Afnemer
iedere natuurlijke of rechtspersoon die producten van Vision afneemt, met wie Vision een overeenkomst sluit en/of met wie Vision onderhandelt over de totstandkoming daarvan;
Overeenkomst
iedere overeenkomst die tussen Vision en de afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst;
Producent
alle zaken die het onderwerp van een Overeenkomst vormen.

Identiteit van de ondernemer

Vision Medical Company B.V., KvK-nummer: 17154617,
BTW identificatienummer: NL 8118.75.672.B.01,
Gevestigd; Vluchtoord 3A, 5406 XP Uden, telnr. 0413 820200


1.Toepasselijkheid
a.Deze voorwaarden maken integraal deel uit van alle Overeenkomsten.
Voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de afnemer beschikbaar gesteld.
Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de afnemer zijn in te zien en zij op verzoek van de afnemer zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
b.Eventuele voorwaarden van de afnemer zijn niet van toepassing.

2.Het aanbod
a.Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
b.Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de afnemer mogelijk te maken. Als de afnemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de afnemer niet.
c.Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

de prijs inclusief belastingen;
de eventuele kosten van aflevering;
de wijze waarop de Overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen
daarvoor nodig zijn;
het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de Overeenkomst;
de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van
de prijs;
indien de Overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor
de afnemer te raadplegen is;
de wijze waarop de afnemer voor het sluiten van de Overeenkomst van door hem niet gewilde
handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen
voordat de Overeenkomst tot stand komt;
de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de Overeenkomst kan worden gesloten;
de gedragscodes waaraan de afnemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de
afnemer deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
en de minimale duur van de Overeenkomst op afstand in geval van een Overeenkomst die
strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

3.Aanbiedingen en (totstandkoming van) Overeenkomsten
a.Een aanbieding of (prijs)opgave bindt Vision niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order.
b.Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Vision een order schriftelijk aanvaardt of indien en voor zover door Vision uitvoering aan een order wordt gegeven.
c.Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst gelden slechts indien en voor zover zij schriftelijk door Vision zijn vastgelegd en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende Overeenkomst.
d.De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 2, tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
e.Indien de afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de afnemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de afnemer de Overeenkomst ontbinden.
f.Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de afnemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de afnemer elektronisch kan betalen, zal de afnemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
g.De afnemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand. Indien de afnemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
h.De afnemer zal bij het product of dienst aan de afnemer de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

het bezoekadres van de vestiging van de afnemer waar de afnemer met klachten terecht kan;

de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de afnemer van het herroepingsrecht gebruik
kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het
herroepingsrecht;

de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;

de in artikel 2 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de afnemer deze
gegevens al aan de afnemer heeft verstrekt vóór de uitvoering der Overeenkomst;

de vereisten voor opzegging van de Overeenkomst indien de Overeenkomst een duur heeft
van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

i.Indien de afnemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

4.Herroepingsrecht bij levering van producten
a.Bij de aankoop van producten heeft de afnemer niet de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.

5.Prijzen
a.Alle prijzen van Vision zijn uitgedrukt in euro’s en zijn inclusief BTW. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
b.Prijzen genoemd in door Vision verstrekte reclamefolders, prijslijsten of advertenties gelden "zo lang de voorraad strekt" en nimmer langer dan de daarin aangegeven termijn.
c.De prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor Vision geldende omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen, aankoopprijzen, vrachttarieven, in- en uitvoerrechten, accijnzen, heffingen en belastingen die direct of indirect van Vision worden geheven c.q. door derden ten laste van Vision worden gebracht. Indien deze omstandigheden na het sluiten van de Overeenkomst (doch voor de aflevering) wijzigen, heeft Vision het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan de afnemer door te berekenen.
d.Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
e.Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de afnemer dit bedongen heeft en: deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of de afnemer de bevoegdheid heeft de Overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

6.Conformiteit en Garantie
a.De afnemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
b.Een door de afnemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de afnemer ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de afnemer jegens de afnemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de Overeenkomst op afstand.

7.Betaling
a.Betaling geschiedt contant bij aflevering van de producten. Indien in afwijking hiervan betaling op rekening is overeengekomen, zal de afnemer de hem in rekening gebrachte bedragen binnen 30 dagen na factuurdatum voldoen.
b.Alle aan de afnemer in rekening gebrachte bedragen worden zonder korting of inhouding voldaan. De afnemer is niet bevoegd tot verrekening, dan wel tot opschorting van enige betalingsverplichting jegens Vision.
c.Door het enkele verstrijken van een betalingstermijn is de afnemer in verzuim en zijn alle vorderingen, uit welke hoofde ook, van Vision op de afnemer onmiddellijk opeisbaar.
d.De afnemer is over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de op dat moment in Nederland geldende wettelijke rente, vermeerderd met een opslag van 3%.
e.Indien de afnemer jegens Vision in verzuim is, is hij verplicht Vision de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door de afnemer te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 10% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van € 250,=, te vermeerderen met de daarover verschuldigde omzetbelasting. Ieder bedrag dat van de afnemer wordt ontvangen zal eerst strekken tot voldoening van die vorderingen die Vision op de afnemer heeft ten aanzien van welke Vision niet een eigendomsvoorbehoud c.q. een pandrecht heeft bedongen conform artikel 5. Daarna zal ieder bedrag dat van de afnemer wordt ontvangen eerst strekken ter voldoening van alle eventueel verschuldigde rente en kosten als bedoeld in dit artikel.

8.Eigendomsvoorbehoud
a.De eigendom van de producten gaat, ongeacht de feitelijke aflevering, pas op de afnemer over nadat deze al hetgeen hij krachtens Overeenkomst aan Vision verschuldigd is of zal worden volledig heeft voldaan.
b.Voordat de eigendom van de producten op de afnemer is overgegaan, is de afnemer niet gerechtigd de producten te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden, of anderszins te bezwaren. De afnemer is slechts gerechtigd de producten, waarvan Vision eigenaar is te gebruiken, aan derden te verkopen of af te leveren, voor zover dit in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van de afnemer noodzakelijk is.
c.Indien en zolang Vision eigenaar van de producten is zal de afnemer Vision onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen wanneer de producten in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig deel van) de producten. Voorts zal de afnemer Vision op Vision`s eerste verzoek mededelen waar aan Vision toebehorende producten zich bevinden.
d.Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement van de afnemer zal de afnemer onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van Vision. De afnemer staat er jegens Vision voor in dat een beslag op de producten onverwijld wordt opgeheven.
e.Indien en voor zover de afnemer de prijs voor de producten niet heeft betaald is de afnemer verplicht om op eerste verzoek van Vision alle medewerking te verlenen aan de vestiging van een pandrecht ten behoeve van Vision op alle vorderingen van de afnemer op derden aan wie de afnemer de niet betaalde producten heeft doorgeleverd, zulks onverminderd alle overige rechten van Vision.

9.Leveringstermijn
a.Een door Vision opgegeven leveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor Vision geldende omstandigheden en, voorover afhankelijk van prestaties van de afnemer, dan wel derden, op het tijdstip waarop die prestaties door de afnemer dan wel derden zijn verricht. Deze leveringstermijn wordt door Vision zo veel mogelijk in acht genomen.
b.Bij overschrijding van de leveringstermijn heeft de afnemer geen recht op enige schadevergoeding ter zake. De afnemer heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding van de Overeenkomst, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de afnemer redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij het betreffende gedeelte van de Overeenkomst in stand laat.
c.De afnemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
d.Als plaats van levering geldt het adres dat de afnemer aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

10.Levering en risico
a.Levering geschiedt doordat Vision de producten in haar bedrijf aan de afnemer ter beschikking stelt. Op dat moment gaat het risico ter zake van de producten op de afnemer over.
b.Neemt de afnemer de producten niet of niet op het afgesproken tijdstip af, dan is hij zonder ingebrekestelling in verzuim en is hij gehouden om alle daaruit voortvloeiende schade te vergoeden. Vision is in dat geval gerechtigd de productenvoor rekening en risico van de afnemer op te slaan. De afnemer blijft de koopsom, vermeerderd met de rente en kosten (bijwege van schadevergoeding) verschuldigd, vermeerderd met een eventuele netto-opbrengst van de verkoop van de producten aan die derde.
c.In geval van ontbinding zal de afnemer het bedrag dat de afnemer betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
d.Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de afnemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de afnemer.
e.Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de afnemer bij de afnemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

11.Overmacht
a.Indien Vision door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens de afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
b.Duurt de overmachttoestand één maand, dan hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt.
c.Ingeval van overmacht heeft de afnemer geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet indien Vision als gevolg van de overmacht enig voordeel heeft.
d.Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Vision onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Vision kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, blokkade, oproer, stagnatie of andere problemen bij de productie door Vision of haar toeleveranciers en/of bij het eigen of door derden verzorgde transport en/of devaluatie, verhoging van invoerrechten en/of accijnzen en/of belastingen en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

12.Inspectie en klachten
a.De afnemer dient bij levering de order te controleren op basis van de bijgesloten pakbon. Klachten over de producten en op productniveau moeten binnen 24 uur aan Vision worden gemeld.
b.Gebreken die redelijkerwijs niet binnen de in artikel 9.1 gestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering, doch uiterlijk binnen 4 weken na aflevering schriftelijk aan Vision worden gemeld, bij gebreke waarvan de afnemer het recht verwerkt om ter zake in- of buiten rechte een vordering in te dienen.
c.Na het constateren van enig gebrek is de afnemer verplicht om het gebruik, de bewerking, verwerking en/of installatie van de betreffende productenonmiddellijk te doen staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen en laten ter voorkoming van (verdere) schade.
d.De afnemer zal alle voor onderzoek van de klacht noodzakelijke medewerking verlenen. Indien de afnemer geen medewerking verleent of anderszins onderzoek niet (meer) mogelijk is, wordt de klacht niet in behandeling genomen en heeft de afnemer geen aanspraken ter zake. Indien de klachten ongegrond blijken, dan komen de kosten van het onderzoek van de klacht voor rekening van de afnemer. Aan het in behandeling nemen van een klacht kan de afnemer geen rechten ontlenen.
e.Het staat de afnemer niet vrij producten te retourneren voordat Vision daarmee heeft ingestemd. Uitsluitend indien tijdig, correct en terecht is gereclameerd zijn de redelijke kosten van retourneren voor Vision.
f.Indien de afnemer tijdig, correct en terecht klaagt over gebreken aan een product, is de daaruit voor Vision voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot de in artikel 10 omschreven verplichtingen, met inachtneming van de overige bepalingen van dat artikel.
g.De afnemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht Overeenkomstig deze klachtenprocedure.
h.Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de afnemer, nadat de afnemer de gebreken heeft geconstateerd.

13.Verplichtingen van Vision
a.Op voorwaarde dat Overeenkomstig de bepalingen van artikel 9 is geklaagd en genoegzaam is aangetoond dat de klacht gegrond is, heeft Vision de keus (i) de niet deugdelijk gebleken producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe, (ii) de betreffende productendeugdelijk te herstellen, (iii) (een gedeelte van) de overeengekomen prijs te restitueren c.q. het gefactureerde bedrag te crediteren, dan wel (iv) De afnemer alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de overeengekomen prijs te verlenen. Door voldoening aan een van de hiervoor genoemde prestaties is Vision ter zake van haar verplichtingen volledig gekweten.
b.Indien Vision producten aan de afnemer aflevert die Vision van diens toeleveranciers heeft verkregen, is Vision nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop Vision ten opzichte van haar toeleveranciers aanspraak kan maken.

14.Aansprakelijkheid en vrijwaring van Vision
a.Vision is niet aansprakelijk voor schade aan de producten anders dan met inachtneming van het bepaalde in artikel 10. In elk geval is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Vision te allen tijde beperkt tot het bedrag van (het gedeelte van) de overeengekomen prijs van het product ter zake waarvan die aansprakelijkheid is ontstaan.
b.Vision is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor gevolgschade die de afnemer of een derde lijdt ter zake van (het gebruik van) de producten, hieronder mede begrepen bedrijfsschade, milieuschade en immateriële schade.
c.Het bepaalde in de voorgaande leden laat onverlet de aansprakelijkheid van Vision op grond van de artikelen 6:185 e.v. van het Burgerlijk Wetboek (productenaansprakelijkheid).
d.Vision zal geen beroep doen op de aansprakelijkheidsbeperkingen in de artikelen 11.1 en 11.2 indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van Vision.
e.De afnemer vrijwaart Vision tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de producten en zal Vision alle schade, waaronder begrepen (juridische) adviseurkosten, vergoeden die Vision lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Vision.

15.Verzuim en ontbinding
a.Bij verzuim van de afnemer is Vision bevoegd tot opschorting van de uitvoering van elke Overeenkomst en/of tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst.
b.Ingeval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van (het bedrijf van) de afnemer, zijn alle Overeenkomsten van rechtswege ontbonden, tenzij Vision binnen een redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de Overeenkomst te verlangen.
c.Het bepaalde in de artikelen 12.1 en 12.2 doet niet af aan de overige rechten van Vision op grond van de wet en de Overeenkomst.
d.Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in (i) 12.1 of (ii) 12.2 zijn respectievelijk (i) alle vorderingen van Vision op de afnemer uit hoofde van de betreffende Overeenkomst(en) en (ii) alle vorderingen van Vision op de afnemer onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is Vision gerechtigd de betreffende producten terug te nemen. In verband daarmee zijn Vision en haar gemachtigde(n) gerechtigd om de terreinen en gebouwen van de afnemer te betreden teneinde de producten in bezit te nemen. De afnemer zal alle maatregelen nemen om Vision in de gelegenheid te stellen haar rechten te effectueren.

16.Overdracht van rechten
a.Het is Vision toegestaan de uit enige Overeenkomst met de afnemer voortvloeiende rechten aan derden over te dragen. De afnemer is hiertoe slechts bevoegd na voorafgaande schriftelijke toestemming van Vision.

17.Intellectuele eigendom
a.De afnemer verkrijgt geen rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de producten.
b.Vision verklaart dat naar haar beste weten de producten geen inbreuk maken op in Nederland geldende intellectuele eigendomsrechten van derden. Ingeval van aanspraken van derden ter zake van een dergelijke inbreuk, kan Vision de desbetreffende producten vervangen of wijzigen, dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. De afnemer heeft uitsluitend het recht de Overeenkomst te ontbinden, voor zover instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd.
c.De afnemer zal Vision onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van een derde ter zake van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de producten. Ingeval van een dergelijke aanspraak is alleen Vision bevoegd daartegen mede namens de afnemer verweer te voeren of tegen die derde rechtsmaatregelen te nemen, dan wel met die derde een minnelijke regeling te treffen. De afnemer zal zich van al zulke maatregelen onthouden, voor zover dat in redelijkheid van hem kan worden verlangd. In alle gevallen zal de afnemer aan Vision zijn volledige medewerking verlenen.

18.Toepasselijk recht, bevoegde rechter
a.Op deze Voorwaarden, alsmede op de Overeenkomst, is Nederlands recht van toepassing.
b.Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst of deze Voorwaarden worden, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.

Aanvullende voorwaarden
Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Vision Medical Company B.V.

Gegevens
Vision raadt de afnemer aan om voor het afronden van de bestelling de inhoud van de bestelling en de gegevens van afnemer te controleren op juistheid. Invoerfouten en andere fouten gemaakt bij het verstrekken van de bestelling komen voor rekening en risico van de afnemer. Eventuele kosten die het gevolg zijn van onjuiste gegevens in de door de afnemer gedane bestelling zullen dan ook aan de afnemer worden doorberekend.

Privacy
Vision hecht grote waarde aan de privacy van haar klanten. Alle persoonlijke gegevens worden daarom met zorg behandeld en beveiligd opgeslagen. Vision leeft strikt alle op haar rustende verplichtingen op het gebied van de privacy wetgeving na. Vision gebruikt de door de afnemer verstrekte persoonsgegevens voor het verwerken van de bestelling en, mits de afnemer hiervoor toestemming heeft verleend, voor marketingdoeleinden.
Persoonsgegevens zullen zonder toestemming van de afnemer door Vision niet worden verstrekt aan derden, tenzij dit voor afhandeling van de betaling noodzakelijk is.
Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de afnemer worden gewijzigd.

Betaling
De betalingsmogelijkheden zijn:
Betaling per factuur (op rekening)
Onder rembours
Vooruitbetaling.
Vooruitbetaling kan per bank of giro. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Vision.

Voor bestellingen via de webshop van meer dan €150 worden geen verzendkosten berekend. Indien uw bestelling minder dan €150 is, dan zijn wij genoodzaakt om €4,50 (= excl. 21% BTW) verzend- en administratiekosten te berekenen. Deze kosten zijn zichtbaar in de orderbevestiging die u van ons per e-mail ontvangt.

Bij overschrijding van de betalingstermijn vervallen alle kortingen.

Eigendomsvoorbehoud en risico
Afgeleverde artikelen blijven eigendom van Vision, totdat aan alle betalingsverplichtingen is voldaan. Het risico terzake van de reeds afgeleverde artikelen gaat echter reeds op de afnemer over op het moment van levering.

Vision raadt aan de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Gebreken dienen binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen 1 week schriftelijk te worden gemeld. Indien de bestelling onverhoopt niet volledig of onjuist mocht zijn, raadt Vision aan om zo snel mogelijk na ontvangst contact op te nemen met +31 (0)413 820200 of via de e-mail: info@visionmc.nl


Datum: 17-08-2010(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Populaire producten

NIEUWSBRIEF

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2010 - 2024 VISIONMEDICALONLINE.NL | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel